Adzuna logo

Starszy specjalista

Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle
Firma: Służba Cywilna
GoWork.pl
Aplikuj
Starszy specjalista
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw finansów
w sekcji finansówWarunki pracy

 • stanowisko pracy umieszczone na I piętrze budynku,
 • praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,
 • stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy, monitor ekranowy i inne urządzenia biurowe,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy,
 • brak windy, podjazdów, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych,
 • czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej i wymiarem etatu,
 • wyjazdy na zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia w zakresie wykonywania obowiązków służbowych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami wewnętrznymi a w szczególności: księgowości syntetycznej i analitycznej (budżetowej i dochodów własnych), kartotek; kosztów i wydatków; kont rozrachunkowych, chorobowych i wynagrodzeń, prowadzenie rejestru faktur i rachunków,
 • Terminowe wykonywanie czynności księgowych, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych, sprawozdań, aktualizacja danych płacowych, sporządzanie list płac, rozliczanie zaliczek, delegacji, uzgadnianie stanów magazynowych, dokonywanie płatności,
 • Zamykanie okresów rachunkowych, uzgodnienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz obrotów ksiąg pomocniczych, sporządzanie zestawień obrotów i sald,
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, a w czasie nieobecności głównego księgowego zatwierdzanie dokumentów do wypłaty,
 • Dekretowanie i księgowanie zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dokumentów budżetowych, dochodowych, Funduszu Wsparcia PSP, depozytowych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Sporządzanie raportów kasowych,
 • Prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • Odprowadzanie podatków oraz sporządzanie rozliczeń rocznych z dochodów pracowników.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe o kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji biurowej,
 • Obsługa podstawowych programów komputerowych (Word, Excel),
 • Znajomość ustawy o PSP, aktów wykonawczych w zakresie realizowanych zadań, ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, a także przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • Komunikatywność i dokładność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność i rzetelność,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność działania pod presją czasu,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Nieposzlakowana opinia.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i 2 do ogłoszenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych,
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-05-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kraszewskiego 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle - sekretariat (I piętro). Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko starszego specjalisty ds. finansów”, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty

Starszy Specjalista ds. zakupów
AIUT Sp. z o.o.
Gliwice, śląskie
Starszy specjalista ds. projektów i reorganizacji
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna
Gliwice, śląskie
Starszy Księgowy ds. Podatków
Undisclosed Salary
Tenneco
Gliwice