Adzuna logo

Specjalista

Lokalizacja: Warszawa
Firma: Służba Cywilna
Aplikuj
Specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale Obsługi Urzędu w Zespole Obsługi Kancelaryjnej i Sekretarskiej Biura Organizacyjno-AdministracyjnegoWarunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:· obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku pracy przy monitorach ekranowych,


· praca na tym stanowisku związana jest z obsługą klientów zewnętrznych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


· praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


· budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,


· praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Realizuje zadania związane z zapewnieniem właściwej organizacji pracy i funkcjonowania sekretariatu.
 • Obsługuje sekretariat, w tym przyjmuje i łączy rozmowy telefoniczne, kseruje i skanuje potrzebne materiały i zadania wynikające z przepisów regulujących zatrudnienie w administracji państwowej.
 • Wykonuje prace administracyjno-biurowe, w tym: - gromadzi, przygotowuje i przechowuje materiały dla Dyrekcji, - przygotowuje i obsługuje administracyjno-organizacyjnie zebrania i spotkania Dyrekcji, - zapewnia obsługę administracyjno-gospodarczą w tym zaopatrza w materiały biurowe.
 • Prowadzi rejestr pism przychodzących oraz przekazuje je do komórek organizacyjnych zgodnie z dekretacją, w tym również za pomocą systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.
 • Przygotowuje niezbędne zestawienia i analizy w celu dostarczenia informacji Dyrekcji.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B2);
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość pakietu MS Office i obsługi urządzeń biurowych;
 • kompetencje: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, orientacja na klienta/interesanta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • znajomość elektronicznego systemu obiegu dokumentów EZD
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym specjalista WOU/BOA)
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć do wglądu oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty

Specjalista ds. oferty
CORAB SP. Z O.O.
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie