Adzuna logo

Główny specjalista

Lokalizacja: Warszawa
Firma: Służba Cywilna
Aplikuj
Główny specjalista
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
w Wydziale Legislacyjno-Organizacyjnym w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchuInne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


• zagrożenie korupcją

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opracowuje propozycje przepisów w zakresie gospodarki wodnej i je proceduje w ramach rządowego procesu legislacyjnego, w tym bierze udział w konferencjach uzgodnieniowych, komisjach prawniczych
 • Udziela odpowiedzi na zapytania prawne, petycje, skargi, wnioski, wnioski o udostępnienie informacji publicznych w zakresie gospodarki wodnej
 • Udziela odpowiedzi na interpelacje, interwencje i zapytania posłów na Sejm RP i posłów Parlamentu Europejskiego oraz oświadczenia i interwencje senatorskie dotyczące Prawa wodnego
 • Opiniuje projekty aktów prawnych opracowywanych przez inne ministerstwa oraz inne komórki organizacyjne Ministerstwa w zakresie ich zgodności z polityką ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w zakresie gospodarki wodnej
 • Podejmuje działania na poziomie krajowym w ramach procesu decyzyjnego, wynikające z członkostwa Polski w UE w zakresie gospodarki wodnej, w tym analizuje wpływające skargi z Komisji Europejskiej na nieprawidłową transpozycję prawa europejskiego do prawa krajowego
 • Przygotowuje informacje o skutkach stosowania ustawy - Prawo wodne, w tym zbiera i analizuje wkłady od innych komórek organizacyjnych Ministerstwa i Departamentu
 • Podejmuje działania na poziomie krajowym w ramach procesu decyzyjnego z członkostwa Polski w UE w zakresie gospodarki wodnej, w tym analizuje dokumenty krajowe, w tym akty normatywne, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa; bierze udział w krajowych spotkaniach i posiedzeniach, związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, monitoruje i analizuje zobowiązania wynikające z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie opracowywania aktów prawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego, regulaminu prac Rady Ministrów, zasad techniki prawodawczej, ustawy o petycjach
 • Znajomość zagadnień z obszaru gospodarki wodnej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa

  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DGWiŻŚ-75/21”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez Skype lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie)


Prosimy o przesłanie tylko tych dokumentów, których wymagamy lub zalecamy.


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:


• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych


Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty

Główny Specjalista
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa mazowieckie
Główny Specjalista
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa mazowieckie
Główny Specjalista
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Warszawa mazowieckie
Główny Specjalista
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Warszawa mazowieckie
Główny Specjalista
Główny Urząd Miar w Warszawie
Warszawa mazowieckie