Adzuna logo

Specjalista

Lokalizacja: Warszawa
Firma: Służba Cywilna
Aplikuj
Specjalista
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale ds. Stacji Kontroli Pojazdów i Przewozów Specjalnych w Departamencie Transportu DrogowegoWarunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnychInne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


• permanetna obsługa klientów zewnętrznych


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi prace legislacyjne w zakresie aktów wykonawczych do ustawy: Prawo o ruchu drogowym, w obszarze: zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (warunków technicznych pojazdów), wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów, przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, egzaminowaniem diagnostów, szkolenia i egzaminowania diagnostów, badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych
 • Prowadzi prace legislacyjne w zakresie ustawy o dozorze technicznym oraz aktów wykonawczych do niej, w obszarze: warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych; warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego; warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
 • Prowadzi postępowania w sprawach skarg i wniosków w zakresie dozoru technicznego, wpływających do Ministra jako organu wyższego stopnia w stosunku do Transportowego Dozoru Technicznego
 • Przygotowuje opinie oraz stanowiska Ministerstwa dla terenowej administracji samorządowej szczebla powiatowego
 • Współpracuje z organem nadzoru w sprawach związanych z wykonywaniem przez ten organ nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz działalnością diagnostów
 • Opracowuje materiały i informacje na posiedzenia Rady Ministrów i jej komitetów oraz dokonuje oceny i analizy niezbędnej do przygotowania stanowiska resortu w sprawach dotyczących systemu dopuszczania pojazdów do ruchu z zakresu stacji kontroli pojazdów, diagnostów
 • Prowadzi bieżącą korespondencję, archiwizuje ją, organizuje prace biurowe oraz telefonicznie udziela informacji w zakresie prowadzonych spraw
 • Przygotowuje odpowiedzi na wystąpienia poselskie i senatorskie w zakresie dozoru technicznego i systemu dopuszczania pojazdów do ruchu
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze transportu drogowego lub obszarze legislacji lub administracji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość zagadnień prawniczych lub technicznych dotyczących stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów lub technicznych dotyczących dozoru technicznego
 • Znajomość aktów prawnych wynikająca z przepisów: ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o dozorze technicznym; w tym przepisów wykonawczych do nich oraz regulacji międzynarodowych w tym zakresie
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa

  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DTD-77/21”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez Skype lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie)


Prosimy o przesłanie tylko tych dokumentów, których wymagamy lub zalecamy.


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:


• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych


Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty

Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie