stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Referent

Lokalizacja:
Piotrków Trybunalski
Firma:
Służba Cywilna

Aplikuj

Referent
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi kancelaryjno-sekretarskiej
w Trzecim Referacie Wsparcia w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi w Delegaturze w Piotrkowie TrybunalskimWarunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca wykonywana przeważnie w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, laptop, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym
 • budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich
 • w budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi obsługę kancelaryjną dla komórek organizacyjnych ŁUC-S zlokalizowanych w Piotrkowie Tryb. ul. Dworska 8. Bieżąca obsługa systemów kancelaryjnych. Zapewnia właściwą organizację obiegu informacji i dokumentacji w Pionie Obsługi Zgłoszeń Celnych i Orzecznictwa w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi.
 • Prowadzi sprawy z zakresu struktury organizacyjnej Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Piotrkowie Tryb i podległych oddziałów celnych.
 • Przygotowuje dane i opracowuje analizy, sprawozdania, meldunki w zakresie Pionu Obsługi Zgłoszeń Celnych i Orzecznictwa.
 • Opracowuje informacje na potrzeby współpracy z innymi organami i instytucjami.
 • Prowadzi sekretariat Szóstego Zastępcy Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego. Wspomaga Zastępcę Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w realizowaniu procesów zarządczych.
 • Rozpatruje przekazane do załatwienia przez Dyrektora Izby skargi na pracowników obsługujących naczelnika urzędu oraz wnioski i petycje jak również koordynuje udzielanie informacji publicznej.
 • Prowadzi sprawy dotyczące wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez Szóstego Zastępcę Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w zakresie realizacji zadań.
 • Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora Izby w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, w szczególności w sprawach: - obsługi kadrowej, - gospodarowania mieniem, -eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, - związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki, nadzór nad realizacją polityki ciągłości działania jednostki, - działań związanych z zarządzaniem kryzysowym w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, - zadań związanych z planowaniem i programowaniem pozamilitarnych przygotowań obronnych, o których mowa w art. 6 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,- udziału jednostki w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach obronnych i zarządzania kryzysowego.
 • Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora Izby w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, w szczególności w sprawach: - ochrony informacji prawnie chronionych, - ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, - ochrony przeciwpożarowej, - magazynu archiwum zakładowego w urzędzie.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów administracyjnych i kancelaryjnych
 • Biegła obsługa komputera w szczególności pakietu biurowego MS Office: Word oraz Excel
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej.<br><br><br>
 • wykształcenie: brak
 • Przeszkolenie w zakresie kancelaryjnym, administracyjnym;
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen,
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: ogłoszenie nr 73806
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

WYMAGANE OŚWIADCZENIA I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE TWOIM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.


Nie rozpatrzymy ofert niespełniających wymagań formalnych lub otrzymanych po terminie, a także ofert składanych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych przez Ciebie dokumentów. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.


Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego, o jego miejscu i terminie powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.


Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze zniszczymy po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru – po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.


Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen


Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-293.

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty
Tworząc powiadomienie, akceptujesz nasz T & Cs i Privacy Notice oraz zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie.
Referent

Służba Cywilna
Bełchatów, łódzkie
więcej szczegółów »

Referent

Służba Cywilna
Piotrków Trybunalski, łódzkie
więcej szczegółów »

Referent

Służba Cywilna
Piotrków Trybunalski, łódzkie
więcej szczegółów »

Starszy referent

Służba Cywilna
Bełchatów, łódzkie
więcej szczegółów »

Starszy referent

Służba Cywilna
Piotrków Trybunalski, łódzkie
więcej szczegółów »