stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Główny specjalista

Lokalizacja:
Warszawa
Firma:
Służba Cywilna

Aplikuj

Główny specjalista
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego
w Wydziale Gazu Ziemnego, Departament Elektroenergetyki i GazuWarunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na V piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sporządza analizy oraz monitoruje i gromadzi informacje na temat sytuacji w systemie gazu ziemnego i bezpieczeństwa dostaw oraz przygotowania systemu do pracy w okresie szczytowego zapotrzebowania na gaz ziemny, w tym działań podjętych w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, prowadzonych działań inwestycyjnych, funkcjonowania systemu logistyki gazu, sporządza bieżące oceny i analizy sytuacji krajowej i międzynarodowej oraz propozycje rozwiązań w sytuacjach kryzysowych w sektorze gazu
 • Przygotowuje opracowania oraz aktualizuje dokumenty strategiczne dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego sporządzane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego oraz monitoruje realizację tych dokumentów przez podmioty zobowiązane
 • Koordynuje sprawy związane z przygotowaniem i opiniowaniem dokumentów dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej i dokumentów związanych z energetycznymi inwestycjami liniowymi oraz uczestniczy w spotkaniach dotyczących kwestii energetycznej infrastruktury krytycznej w zakresie wydziału
 • Analizuje rozwiązania regulacyjne stosowane w sektorze energii w innych państwach oraz informacje na temat wydarzeń w sektorze energii na arenie międzynarodowej, w szczególności w państwach członkowskich UE oraz wpływ sektorowej regulacji prawa UE na funkcjonowanie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w Polsce
 • Monitoruje zgodność przepisów prawa polskiego z prawem UE w obszarze bezpieczeństwa gazu ziemnego i uczestniczy w procesie wdrażania prawa UE do polskiego porządku prawnego, w tym współpracuje przy sporządzaniu stanowisk na potrzeby postępowań formalnych prowadzonych przez Komisję Europejską w sprawie naruszenia przepisów prawa UE oraz postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do regulacji dotyczących bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego oraz analizuje prawo UE oraz orzecznictwo TSUE pod tym kątem
 • Sporządza analizy oraz przygotowuje projekty stanowisk wobec zewnętrznych projektów aktów prawnych, dokumentów rządowych i dokumentów Unii Europejskiej (projektów aktów prawnych, wybranych dokumentów poza legislacyjnych) z zakresu sektora gazu ziemnego oraz prezentuje stanowisko Polski w odniesieniu do ww. dokumentów na forum krajowym i międzynarodowym
 • Sporządza propozycję stanowiska Ministra w przedmiocie wydawania upoważnień dla organów administracji architektoniczno-budowlanej do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe oraz w zakresie, o którym mowa w ustawie o Inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • Uczestniczy w negocjowaniu projektów aktów prawa UE w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe o kierunku technicznym lub z zakresu stosunków międzynarodowych, prawa lub ekonomii
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w obszarze energetyki
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne oraz SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość zasad funkcjonowania sektora gazowniczego, w tym w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, wynikających z aktów prawnych krajowych i UE
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” oraz SECRET UE i NATO SECRET lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DELGgłsp14/2021
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty
Tworząc powiadomienie, akceptujesz nasz T & Cs i Privacy Notice oraz zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie.
Główny Specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa mazowieckie
więcej szczegółów »

Główny Specjalista

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Warszawa mazowieckie
więcej szczegółów »

Główny Specjalista

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Warszawa mazowieckie
więcej szczegółów »

Główny Specjalista

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Warszawa mazowieckie
więcej szczegółów »

Główny Specjalista

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Warszawa mazowieckie
więcej szczegółów »