stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Starszy referent

Lokalizacja:
Toruń
Firma:
Służba Cywilna

Aplikuj

Starszy referent
Komenda Miejska Policji w Toruniu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi sekretariatu
w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym KMP w ToruniuWarunki pracy

Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy; praca wykonywana z użyciem sprzętu biurowego oraz komputera, jednozmianowa, bez specjalnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych, budynek wielokondygnacyjny z windą.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi ewidencję dokumentów w dziennikach korespondencyjnych, podawczych i innych rejestrach,
 • wydaje do realizacji korespondencję wskazanym pracownikom, zgodnie z dekretacją naczelnika,
 • obsługuje System Wspomagania Obsługi Policji w zakresie rozliczania czasu pracy pracowników Wydziału,
 • wykonuje archiwizację dokumentacji spraw załatwionych,
 • koordynuje pracę sprzątaczek zatrudnionych w jednostce,
 • zastępuje recepcjonistkę,
 • sporządza plany urlopów pracowników Wydziału,
 • prowadzi ewidencję pieczęci i stempli Wydziału,
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: średnie technik administracji
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli poufne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata/ki ubiegającego/ej się o zatrudnienie w ksc na stanowisko w KMP w Toruniu , (kwestionariusz dostępny na stronie BIP KMP w Toruniu )
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W liście motywacyjnym należy określić, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, nr ogłoszenia).
Kwestionariusz osobowy kandydata/kandydatki do pracy na stanowisku w ksc należy uzupełnić w sposób estetyczny i rzetelny, nie budzący wątpliwości co do nabytych umiejętności oraz spełnienia wymogu dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.


Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane w równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Kandydaci/kandydatki spełniający wymogi formalne, których dokumenty są kompletne, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.


Informacja o kolejnym etapie umieszczona zostanie w BIP KMP w Toruniu w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej ogłoszenie nr 73507, a osoby zakwalifikowane zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie.


Kandydaci przystępujący do testu lub rozmowy kwalifikacyjnej powinni mieć zakryte nos i usta, posiadać własny długopis, dokument tożsamości - do wglądu.


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2.886 zł brutto plus wysługa od 5% do 20 % w zależności od stażu pracy.


Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty
Tworząc powiadomienie, akceptujesz nasz T & Cs i Privacy Notice oraz zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie.
Starszy referent

Służba Cywilna
Toruń, kujawsko-pomorskie
więcej szczegółów »

Starszy Referent ds. Administracyjnych

GoWork Dla Klientów
Toruń, kujawsko-pomorskie
więcej szczegółów »

Referent

Służba Cywilna
Toruń, kujawsko-pomorskie
więcej szczegółów »

Referent

Służba Cywilna
Toruń, kujawsko-pomorskie
więcej szczegółów »

Referent

Służba Cywilna
Toruń, kujawsko-pomorskie
więcej szczegółów »