stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Specjalista

Lokalizacja:
Warszawa
Firma:
Służba Cywilna

Aplikuj

Specjalista
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Departamencie Rozwoju Kadr MedycznychWarunki pracy

§ praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca pod presją czasu; Departament Rozwoju Kadr Medycznych mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na I i II piętrze budynku B i C; winda znajduje się w budynku B; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku B i C;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi sprawy dotyczące przeddyplomowego kształcenia pielęgniarek i położnych, w tym przygotowuje odpowiedzi na indywidualne pytania wpływające do Departamentu.
 • Inicjuje, opiniuje i wdraża nowe rozwiązania systemowe w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych, w tym współpracuje z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Przygotowuje odpowiedzi w sprawach związanych z kompetencjami zawodowymi pielęgniarek i położnych.
 • Współpracuje ze szkołami wyższymi, konsultantami w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych oraz danych o liczbie studentów i absolwentów.
 • Przygotowuje treści odpowiedzi na interpelacje, wnioski lub zapytania kierowane do Ministerstwa Zdrowia należące do właściwości Departamentu i stanowiska pracy w Departamencie.
 • Prowadzi sprawy dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych dla obywateli polskich i cudzoziemców, w tym funkcjonowania systemów tego kształcenia
 • Analizuje europejskie i światowe wytyczne dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych oraz współpracuje w tym zakresie z Krajowym Koordynatorem Dyrektywy 2005/36/WE.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia,
 • znajomość aktów prawnych i wykonawczych z zakresu kształcenia oraz kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych,
 • znajomość aktów prawnych i wykonawczych z zakresu organizacji ochrony zdrowia,
 • znajomość aktów prawnych i wykonawczych z zakresu działalności leczniczej,
 • znajomość procedury administracyjnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiający swobodną komunikację pisemną i ustną.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych – poz. 332” (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i załączone w formie skanu)
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty
Tworząc powiadomienie, akceptujesz nasz T & Cs i Privacy Notice oraz zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie.
Specjalista

Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
więcej szczegółów »

Specjalista

Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
więcej szczegółów »

Specjalista

Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
więcej szczegółów »

Specjalista

Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
więcej szczegółów »

Specjalista

Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
więcej szczegółów »