stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Starszy specjalista

Lokalizacja:
Zielona Góra
Firma:
Służba Cywilna

Aplikuj

Starszy specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw komunikacji społecznej
w Stanowisku ds. komunikacji społecznej w Oddziale w Zielonej GórzeWarunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w terenie,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach),


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- permanentna obsługa mediów.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • realizuje politykę informacyjną w zakresie komunikacji zewnętrznej, zgodnie z przyjętymi założeniami poprzez koordynację przygotowania i tworzenie materiałów informacyjnych do publikacji zarówno w intrenecie za pośrednictwem strony internetowej GDDKiA oraz profili GDDKiA w mediach społecznościowych a także w formie komunikatów prasowych. Ściśle i na bieżąco współpracuje z mediami w sprawach należących do zakresu działalności Oddziału poprzez aranżowanie wywiadów z dyrekcją Oddziału, organizacje briefingów, konferencji, uroczystości a także prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej w sytuacjach kryzysowych,
 • monitoruje, analizuje i interpretuje przekazy medialne na temat organizacji w zakresie obecnych i potencjalnych szans i zagrożeń dla urzędu. W sytuacjach grożących kryzysem wizerunkowym lub informacyjnym, przekazuje stosowne informacje kierownictwu oraz Rzecznikowi GDDKiA,
 • koordynuje, przygotowuje i realizuje plan działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych dla zadań realizowanych przez Oddział i Centralę GDDKiA, w tym realizowanych ze środków unijnych, w uzgodnieniu z Rzecznikiem GDDKiA (w szczególności opracowywanie publikacji, materiałów elektronicznych),
 • współpracuje z Rzecznikiem GDDKiA udzielając terminowych i rzetelnych informacji w sprawach należących do zakresu działalności oddziału, uczestniczy w spotkaniach i naradach organizowanych przez przełożonych oraz Rzecznika GDDKiA ,
 • kształtuje poprawną komunikacje wewnętrzną urzędu dbając o pozytywny wizerunek GDDKiA wśród pracowników Oddziału, co w szczególności oznacza inicjowanie, koordynację i przygotowywanie materiałów informacyjnych dla pracowników, spotkań pracowniczych, zarówno wewnątrz Oddziału, jaki i w relacjach Oddziału z całą GDDKIA,
 • współpracuje w przygotowywaniu i przeprowadzaniu spotkań informacyjnych, w tym w szczególności wskazuje, sugeruje i koordynuje akcje zaangażowania urzędu w poprawę sytuacji społeczności lokalnych (np. likwidacja uciążliwości typu hałas), czy na rzecz ochrony środowiska,
 • prowadzi rejestr oraz koordynuje działania w zakresie udostępniania informacji publicznej,
 • prowadzi sprawy związane z ochroną zabytków drogownictwa.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów z zakresu komunikacji społecznej,
 • znajomość przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa prasowego, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość podstawowych aktów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie dróg publicznych,
 • znajomość technik dobrej prezentacji przed kamerą i opanowania stresu przy wystąpieniach publicznych,
 • sprawna obsługa komputera - pakiet MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w wystąpieniach publicznych, w tym w wystąpieniach przed kamerą <br>i mikrofonem, doświadczenie w pisaniu informacji prasowych<br>
 • wykształcenie: wyższe lub podyplomowe z zakresu public relations, dziennikarstwa, komunikacji społecznej lub marketingu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
  ul. Boh. Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty
Tworząc powiadomienie, akceptujesz nasz T & Cs i Privacy Notice oraz zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie.
Starszy Księgowy

Agencja Pracy
Zielona Góra, lubuskie
więcej szczegółów »

Starszy inspektor

Służba Cywilna
Zielona Góra, lubuskie
więcej szczegółów »

Starszy archiwista

Służba Cywilna
Zielona Góra, lubuskie
więcej szczegółów »

Starszy informatyk

Służba Cywilna
Zielona Góra, lubuskie
więcej szczegółów »