stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Referent

Lokalizacja:
Katowice
Firma:
Służba Cywilna

Aplikuj

Referent
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw wsparcia procesów ZZL oraz statystyki i sprawozdawczości
w Wydziale Personalnym IPPWarunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:



 • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Z wykorzystaniem prowadzonych baz danych dostarcza informacji niezbędnych do przeprowadzania analiz i planowania w zakresie zasobów ludzkich, w celu stworzenia rzetelnego obrazu organizacji pozwalającego na podejmowanie optymalnych procesów zarządczych
 • Prowadzi i aktualizuje bazy informacji o pracownikach i funkcjonariuszach w zakresie ich kompetencji, umiejętności kwalifikacji, wiedzy i uprawnień w celu dostarczania informacji wpływających bezpośrednio na procesy zarządcze
 • Uczestniczy w procesie naboru poprzez tworzenie i publikowanie w ustalonych kanałach aktualnych ogłoszeń rekrutacyjnych oraz prowadzi bazę informacji o kandydatach w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu naboru
 • Wspiera proces szkoleń poprzez prowadzenie ewidencji obecności i zrealizowanych działań rozwojowych (niebędących szkoleniami), logistyczne zabezpieczenia działań, dostarczanie materiałów dydaktycznych, itp. w celu usprawnienia realizacji procesów rozwoju i szkoleń
 • Zamieszcza komunikaty wewnętrzne w właściwych kanałach w celu zapewnienia właściwej komunikacji wewnątrz organizacji
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy
 • Umiejętność realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania, argumentowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania, argumentowania. Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice
  nabór – referent –IPP Katowice – P
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Oświadczenia i list motywacyjny podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty, własnoręcznie podpisany list motywacyjny i oświadczenia
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone
  przez tłumacza przysięgłego
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których
  wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru oraz zakresie tematycznym testu będzie ogłoszona w Biuletynie Izby (https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba administracji-skarbowej-w-katowicach/ogloszenia/nabor/oferty-pracy) oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa)
 • Członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w Krajowej Administracji Skarbowej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty
Tworząc powiadomienie, akceptujesz nasz T & Cs i Privacy Notice oraz zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie.
Referent

Służba Cywilna
Katowice, śląskie
więcej szczegółów »

Referent

Służba Cywilna
Bytom, śląskie
więcej szczegółów »

Referent

Służba Cywilna
Katowice, śląskie
więcej szczegółów »

Referent

Służba Cywilna
Katowice, śląskie
więcej szczegółów »

Referent

Służba Cywilna
Jaworzno, śląskie
więcej szczegółów »